Polska Misja Katolicka 
w Dreźnie

pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego 


Trzydzieści lat szkolnictwa polonijnego w Dreźnie.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Dreźnie.Ośrodki Polskiej Misji Katolickiej stanowią zorganizowaną formę pracy duszpasterskiej, która jest oparciem dla większości organizacji polonijnych w Europie Zachodniej. Szkoła Języka i Kultury Polskiej powstała ponad trzydzieści lat temu właśnie z inicjatywy Polskiej Misji Katolickiej w Dreźnie i jest jednym z głównych ośrodków krzewienia polskości oraz języka polskiego w Saksonii. Rozwój oświaty polskiej w Dreźnie, utrzymanie i pielęgnowanie polskiej kultury oraz znajomość języka polskiego wśród dzieci i młodzieży polonijnej w Dreźnie zawdzięczamy zatem od wielu lat w dużej mierze nauczycielom tutejszej Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

10 października 2020 roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej w polskiej szkole, odbyła się symboliczna uroczystość podczas której członkowie stowarzyszenia St. Albertus oraz Rady Rodziców podziękowali paniom nauczycielkom za ich wieloletnią pracę w naszej szkole. W ramach podziękowań grono nauczycielskie otrzymało kwiaty oraz spersonalizowane kalendarze nauczyciela, których zakup był możliwy dzięki dotacjom pochodzącym od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP oraz stowarzyszenia Wspólnota Polska w ramach projektu ,,Bezpośrednie wsparcie szkół polonijnych w Niemczech’’.

Bycie nauczycielem polonijnym nie jest zawodem, jest misją, pasją oraz powołaniem. Przekazanie dzieciom wiedzy o Polsce, zasad ortografii, gramatyki czy zaznajomienie z bogatą historią naszej ojczyzny, w wymiarze godzin drastycznie mniejszym niż przewiduje to polskie szkolnictwo, jest zadaniem niezwykle trudnym. Umiejętność efektywnego nauczania dzieci z różnym poziomem znajomości języka ojczystego i pochodzących z różnych narodowościowo rodzin jest na wagę złota i decyduje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów. Edukacja polonijna dzieci i młodzieży poza granicami Reczpospolitej Polskiej wymaga zaangażowania i poświecenia wielu ludzi. Na pierwszym froncie są właśnie ci, którzy decydują się podjąć prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkołach misyjnych, konsularnych czy innych polonijnych instytucjach. Aby ta praca mogła się odbywać potrzebne jest zaangażowanie wielu innych. Angażujmy się zatem i wspierajmy tę piękną inicjatywę, która w Dreźnie ma miejsce już od ponad 30 lat…aby nasi najmłodsi poznali i nauczyli się tego, czego nam było dane nauczyć się jeszcze w jednej z polskich szkół… w Polsce.  

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu 
Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Nazwa zadania publicznego: Wsparcie placówek oświatowych w Niemczech.
Kwota dotacji: 13 000 zł.
Całkowita wartość zadania publicznego: 407 502,96 zł.
Zadanie publiczne ” Wsparcie placówek oświatowych w Niemczech” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.